Privacy policy

Met de nieuwe privacywetgeving worden persoonlijke gegevens beter beschermd. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd wordt opgeslagen en bewaard. Naast dat wij al zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, hebben we ons beleid conform de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vastgelegd. Graag laten wij u weten welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden dit bestemd is.

 

Gebruik van onze diensten / verwerking persoonsgegevens

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om; – – – Contact met u te onderhouden (voor, tijdens en indien noodzakelijk na afloop van een huurperiode c.q. kooptraject) Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht Voor het opstellen van formele documenten zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Welke (persoons)gegevens verwerken wij

– Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
– Identiteitsbewijs
– Uittreksel Kamer van Koophandel (en btw nummer)
– Overige gegevens die nodig zijn voor het opstellen van formele documenten

 

Derden

De gegevens die u aan ons verstrekt zullen wij alleen aan (een beperkt aantal) derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door ons geleverde diensten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) sluiten we (indien vereist) alleen een verwerkersovereenkomst af wanneer deze voldoet aan de wet AVG, om uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie Laatst gewijzigd 31-05-2018 relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De betreffende berichten worden gecodeerd en beveiligd opgeslagen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in de wet kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring.

 

Keuzes en rechten voor persoonsgegevens

Er is altijd de mogelijkheid tot het inzien of veranderen van de gegevens die wij van u hebben ontvangen. Een verzoek om verwijderen van gegevens zullen wij uitvoeren, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere (belangrijke) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als u uw gegevens wilt inzien of aanpassen kunt u contact met ons op nemen.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Thrinon Invest B.V.
Postbus 24 7500 AA Enschede
0543 – 431 61 61
info@thrinon.com